REGULAMENT CONCURS – Abonează-te și câștigă cu Dentequip

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

 

 1. Concursul „Abonează-te și câștigă cu Dentequip” (numit în cele ce urmează Concurs/Campanie promoţională), este organizat de

DENTAL EQUIPMENT STORE SRL

CIF RO41767346 RC J35/3900/2019

JUD. TIMIS, MUN. TIMISOARA, STR. FILARET BARBU, NR.9,

ET.DEMISOL, jud. TIMIS

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO44INGB0000999909643277, pe de o parte, denumit în continuare Organizator.

1.2. Campania promoţională se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Campania este organizată și se desfăşoară pe întreg teritoriul României, exclusiv prin intermediul paginii oficiale de Facebook “Dentequip https://www.facebook.com/dentequipro/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României. (Secțiunea 3 din regulament), ca urmare a tragerii la sorți/aprecierilor primite, conform acestui regulament. 

1.3. Campania se va desfăşura în perioada – 01.10.2020 – 01.11.2020 pe pagina https://www.facebook.com/dentequipro/din cadrul portalului Facebook și pe site-ul www.dentequip.ro .

1.4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta desfăşurarea Concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabilă. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin publicarea pe pagina de internet https://www.facebook.com/dentequipro/ , cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea sa devină aplicabile.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate pe pagina de Facebook “Dentequip”, accesibila la adresa https://www.facebook.com/dentequipro/

1.5. Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat în orice fel cu aceasta Campanie.

1.6. Condiţiile de înscriere și mecanismul de desfăşurare a Campaniei sunt detaliate la Secţiunea 3 de mai jos.

 

SECŢIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

2.1. La această Campanie promoţională poate participa orice persoana fizică, cu domiciliul în România, care are vârsta de minimum 18 ani împliniți la data începerii Concursului.

2.2. Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului;
 • Să urmeze toți pașii indicați în cadrul concursului;
 • Să respecte prevederile prezentului Regulament și să îndeplinească condițiile acestuia;

2.3. Campania este destinată tuturor persoanelor care îndeplinesc condiţiile menționate la art.2.1 și 2.2. de mai sus și care sunt interesaţi să participe la aceasta. Participarea la Campanie implică cunoaşterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

2.4. Participanții trebuie:

 • Să se aboneze la newsletter-ul Dentequip regăsit pe site (www.dentequip.ro) (în perioada – 01.10.2020 – 01.11.2020)
 • Să rămână în baza de date Dentequip până la terminarea concursului;
 • Să confirme mail-ul de participare,
 • Să fie de acord cu termenii și condițiile site-ului precum și regulamentul concursului;

2.5. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor necesare de participare la desfăşurarea Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

2.6. Câștigătorii desemnați în urma extragerii sunt beneficiarii premiului atribuit și nu pot ceda drepturile asupra premiului câștigat altor persoane.

2.7. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs utilizând o identitate falsă. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

3.1. Pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie să:

 • Să se aboneze la newsletter-ul Dentequip regăsit pe site (www.dentequip.ro)
 • Să rămână în baza de date Dentequip până la terminarea concursului;
 • Să fie de acord cu termenii și condițiile site-ului și regulamentul concursului;

3.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea Campaniei, se va anunța câștigătorul prin trimiterea unui e-mail direct către câștigător.

3.3. Pentru a fi validată înscrierea unui participant in Campanie, acesta trebuie să îndeplinească simultan toate condiţiile de mai sus. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă responsabilitatea:

 1. pentru înscrierile incomplete sau incorecte;
 2. pentru întreruperile neanunţate ale serviciului de internet şi/sau a serverului furnizorului de internet al participantului datorită aglomerarii reţelelor de internet pe perioadele de trafic intens.

3.4. Procedura de validare a câştigătorilor și de acordare a premiilor este descrisă la Secţiunea 5 de mai jos.

 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI

 

În cadrul acestei Campanii se acordă 3 premii în valoare totală de 1000 lei, dupa cum urmeaza:

Locul 1:Turbina Dentara Colorata COXO – 350 lei;

Locul 2: Piesa Contraunghi Push-Button COXO – 350 lei;

Locul 3: Micromotor Standard COXO – 300 lei;

 

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR și VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.1.În termen de 3 zile lucrătoare de la anunțarea câștigătorului, Organizatorul va transmite un mesaj privat potenţialilor câştigători pe emailul de pe care s-a făcut înscrierea aferentă participării, folosind adresa mail [email protected] . În acest mesaj i se va cere câștigătorului să trimită, la adresa de e-mail: [email protected]  următoarele informaţii necesare pentru contactare, validarea câştigului și intrarea în posesia premiului: nume complet, copie C.I. (buletin) și număr de telefon. Mesajul transmis potenţialilor câştigători va avea forma: „Bună, X, in cadrul campaniei Dentequip Aboneaza-te și câștigi, ai fost desemnat castigator! De altfel, datele personale si copie CI se vor folosi strict pentru desemnarea si verificarea castigatorilor pentru acordarea premilor Dentequip.  

Câştigătorul va avea la dispoziţie un termen de 3 zile pentru a răspunde prin e-mail acestui mesaj. Răspunsul potenţialului câştigător reprezintă exprimarea acordului expres și neechivoc al acestuia pentru introducerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, prelucrarea datelor de Organizator în vederea validării și atribuirii premiului. Potenţialul câştigător va trimite datele personale către Organizator, la adresa de mail: [email protected] care va îndeplini procedura de contactare și validare finală a câştigătorului.

În cazul în care câștigătorul desemnat nu va furniza informațiile prin email în termen de 3 zile, va fi invalidat, iar Organizatorul va anunța un alt candidat drept câștigător.

5.2. Premiul va fi livrat câştigătorului de către Organizator prin intermediul unui transfer bancar, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la validarea efectuată conform secţiunii 5.

5.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (refuzul însemnând că acesta nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform dispoziţiilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător un alt participant, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul rămas neacordat.

 

SECTIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

 

6.1. Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, participanţii și câştigătorii îşi exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului (a cărei notificare a fost înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal la nr.2220).

Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la desemnarea câștigătorilor Campaniei, iar în cazul câștigătorilor, pentru o perioadă egală cu durata stabilită de lege privind păstrarea în evidență a documentelor financiar-contabile.

6.2.Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa [email protected], o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

 

SECTIUNEA 7. FORŢA MAJORĂ

7.1. În înţelesul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECTIUNEA 8. LITIGII și FRAUDE

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea și implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, aşa cum este reglementată în prezentul Regulament pe următoarea adresă: [email protected] .  

După data publicării câştigătorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie referitoare la participarea la Campanie, validarea câştigătorilor și atribuirea premiului.

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECŢIUNEA 9. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor acestui Regulament.

10.2. Participanţii la această Campanie înţeleg că informaţiile furnizate de către ei în cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului și nu sunt adresate către Facebook. Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator, în condiţiile prezentului Regulament. Orice întrebări, comentarii, reclamaţii în legătură cu această Campanie, urmează a fi adresate conform art 8.2 de mai sus.

10.3. Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Campania, după anunţarea prealabilă a publicului.

 

ANEXA nr. 1

 

La Regulamentul Oficial al Campaniei – „Abonează-te și câștigă”

– Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuternicitul

DENTAL EQUIPMENT STORE SRL, acționând în scopul prezentei Campanii în calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare în format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (în continuare „Prelucrarea”), a informațiilor de orice fel (de pildă numele, numărul de telefon, contul de transferare a premiului câștigat) despre dumneavoastră (în continuare „Date cu caracter personal”), în legătură cu participarea dumneavoastră la Campanie.

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de către:

 

CIF RO41767346 RC J35/3900/2019

JUD. TIMIS, MUN. TIMISOARA, STR. FILARET BARBU, NR.9,

ET.DEMISOL, jud. TIMIS

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO44INGB0000999909643277

DENTAL EQUIPMENT STORE SRL

 

Organizator,

 

Datele de contact ale Organizatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: [email protected]

 

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 1. Nume și prenume
 2. Contul de email personal
 3. Cookies

 

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă, în scopul înscrierii dumneavoastră ca participant la Campanie sau atribuirii premiului. Datele cu caracter personal vor fi introduse în baza de date Dentequip în vederea validării înscrierii și atribuirii premiului, pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de premiul oferit de Dentequip.

Una dintre cerințele esențiale ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal este ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să aibă un temei legal. Dentequip prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal bazandu-se pe următoarele temeiuri legale:

– Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legislația aplicabilă (Art. 6(1)(a) GDPR);

– Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligații fiscale (după caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

– Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Dentequi, spre exemplu, în scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfășurarea în condiții optime a Campaniei, putem transmite datele cu caracter personal către împuterniciții noștri, în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Dentequip, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise, în numele nostru și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre, ori pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale acestora. Dentequip va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu respectivii împuterniciți, dar și cu terții, în special pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesării de către terți, cât și împotriva modificării, pierderii sau distrugerii intenționate. Aceste măsuri sunt revizuite periodic și adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator în vederea:

-desemnării și validării câștigătorului

-atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile -încheierea procesul-verbal de acordare a premiului

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate și în următoarele scopuri:

 1. a) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiului; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Operatorului, în conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR);
 2. b) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din GDPR). În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea în campanie nu vor fi eligibile să participe și să primească premiul oferit.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în mod direct.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite Împuternicitului Operatorului precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

După încheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților sunt stocate în baza de date Dentequip în scopul campanilor de newsletter. De altfel, participanților li se oferă dreptul de a se dezabona la newsletter prin funcția unsubscribe regăsită în cadrul email-lui.

După încheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale participanţilor sunt păstrate pentru o perioada 3 luni, după care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp după încheierea campaniei, astfel cum sunt acestea definitive în legislația, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile aferente premiului acordat.

 1. Drepturile persoanei vizate

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveți următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

 1. b) Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul prelucrarii, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 2. c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal.
 3. d) Dreptul la restrictionare: Aveți dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 4. e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
 5. f) Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protectia datelor. Dentequip, în calitate de operator, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi.

 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare și stocare ale Operatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator, în scopul participarii la Campanie, identificării și validării ca și câștigător și primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Date de contact: [email protected]

Anexa 2 – Model Proces-verbal de validare și atribuire premiu

PROCES-VERBAL

de validare și atribuire a premiului

 

Campaniei promoționale „Arată-ne lucrarea ta și poți câștiga 500 de lei”

 

DENTAL EQUIPMENT STORE SRL în calitate de organizator al Campaniei, astăzi, data de_____________, am desemnat pe domnul/doamna ______________________________, cu domiciliul in________________________, str____________________________, bl._______, sc._______, et._____, ap.____, jud.____________________________, câștigător/câștigătoare al/a campaniei promoționale.

 

Prezentul proces verbal certifică acordarea premiului aferent concursului în cel mult 30 de zile de la semnarea acestui document. Premiul de 350 de lei urmează sa fie trasferat de către Organizatorul Campaniei catre castigator în contul cu IBAN ____________________________________.

 

 

Subsemnatul/subsemnata________________________________, îmi dau acordul expres și neechivoc ca datele mele personale menționate mai sus să intre în baza de date a Organizatorului, pentru îndeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promoții (după caz). De asemenea, declar că am luat la cunoștință că îmi pot exercita în mod gratuit dreptul de informare, de acces, restricționare, rectificare, ștergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opoziție, de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, dreptul de a mă adresa justiției și/sau orice alte drepturi prevăzute de legislația locală sau europeană în vigoare printr-o cerere scrisă, datată și semnată trimisă la adresa [email protected] Am luat la cunoștință că am dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro) – în cazul în care consider ăa este încălcată confidențialitatea datelor mele personale.

Data                                   

 Semnatura Organizator                                                   Semnatura Câștigător