1.1

DENTAL EQUIPMENT STORE SRL

CUI: RO41767346 RC J35/3900/2019

JUD. TIMIS, MUN. TIMIȘOARA, STR. FILARET BARBU, NR.9,

ET.DEMISOL, jud. TIMIS

Banca ING BANK ROMANIA

IBAN RO44INGB0000999909643277

denumiti în continuare “Organizatori”.

1.2 Campania “Roata Norocului – Dentequip, denumită în cele ce urmează Campania, se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, denumit în continuare „Regulament”.

Perioada în care se desfăşoară Campania este descrisă la Secţiunea 3 ca Durata Campaniei.

1.3.Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane în cadrul website-ului www.dentequip.ro

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să între în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile în cadrul website-ului www.dentequip.ro

1.5. Campania se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 – Republicată – privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară in cadrul website-ului www.dentequip.ro  în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfăşura în perioada 15 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 (numită în continuare „Durata Campaniei”).

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, conform prevederilor de la Secţiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi făcută publică în cadrul  website-ului www.dentequip.ro

SECŢIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul prezentei Campanii se vor acorda următoarele premii:

  • Reducere 3% 
  • Reducere 5% 
  • Reducere 10% la produsele COXO 
  • Un set ace SC-PRO plus
  • Turbină colorată Coxo
  • Piesă dreaptă standard Coxo
  • Servetele dezinfectante pentru suprafețe Klintensiv
  • Transport gratuit

Voucherele de reducere nu se cumulează cu alte campanii promoționale existente pe site. Premiile acordate nu se preschimbă în bani.

 4.2. Câștigătorii premiilor cu valoare mai mare de 600 de lei acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să comunice Organizatorilor codul numeric personal, precum și seria și numărul BI/CI în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de Codul Fiscal respectiv de completare a Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursa, deoarece unele dintre premiile acordate în cadrul prezentei Campanii depașesc pragul valoric de 600 lei.

În ziua intrării efective în posesia premiului obiect , câștigătorul trebuie să semneze un proces verbal de predare primire a premiului. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu Premiul acordat în cadrul Campaniei, revine în exclusivitate câştigătorului.

4.3. În cazul refuzului câştigătorului de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul câştigător refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară, de exemplu, nu folosește voucherele în perioada de valabilitate a acestora) sau în cazul imposibilităţii validării conform prezentului Regulament, premiul neatribuit va rămâne la dispoziţia Organizatorilor.

4.4. Pentru a benificia de produsele castigate in campanie este necesara o comanda minima de 100 lei.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

5.1. Pentru a participa la Campania organizată în cadrul website-ului www.dentequip.ro, orice persoană fizică, care dorește să participe trebuie să acceseze site-ul www.dentequip.ro pe Durata Campaniei și să participe dând click pe simbolul „Roata norocului – Dentequip” aflat pe prima pagină a site-ului, în colțul din dreapta jos. Participantul la Campanie trebuie să introducă în căsuța special desemnată adresa de e-mail, apoi să apese butonul ”Învârte roata”.

5.2 Odată câștigat unul dintre premii, participantul primește automat pe e-mail un mesaj de confirmare cu detalii privitoare la modul de folosire a voucherului sau felul în care poate intra în posesia premiului reducere sau produs (după caz).

5.3 O persoană nu poate participa la Campanie folosind mai mult de o adresă de e-mail. Nerespectarea acestei condiții atrage automat invalidarea participării la Campanie.

5.4 Campania se desfășoară în perioada 15 septembrie 2020– 31 decembrie 2020;  la finalul campaniei se va centraliza lista persoanelor înscrise în Campanie.

5.5 Imaginile folosite de către Organizator în cadrul materialelor de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. Participanți. La această Campanie poate participa orice persoană fizică cu vârsta minima de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, cu capacitate deplină de exercițiu, care are domiciliul sau reşedinţa în România și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (şi, denumiti in prezentul Participanti). La Campanie nu au dreptul să participe angajaţi ai Organizatorului.

 6.2. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorilor, să fie prelucrate și utilizate de acestea în scopul desfășurării campaniei și a publicării numelui câștigătorului Campaniei, dar și în scopuri de marketing (trimiterea de e-mailuri promoționale).

6.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul să elimine din Campanie înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.

6.5. Prin înscrierea la Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 7. MODALITĂŢILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR și VALIDARE A CASTIGATORULUI

7.1. Fiecare participant care a câștigat unul dintre premii va fi notificat automat printr-un mesaj electronic care confirmă câștigarea premiului, trimis la adresa de email folosită pentru înscrierea în campanie. Pentru premiile vouchere, câștigătorii vor putea utiliza voucherele până la data de 31 decembrie 2020.

7.2. Nu se acceptă revendicarea premiului de către altcineva decât de către persoana care a parcurs pașii de participare la campanie conform prezentului Regulament.

7.3. În cazul în care câştigătorul refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii sau nu respectă termenii impuşi de prezentul Regulament, Organizatorul este îndreptățit să dispună de premiu, conform Regulamentului.

7.4. Câştigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament. Pentru revendicarea voucherului/elor, Participantul/Castigatorul este obligat sa pună la dispoziția Organizatorului o adresă de e-mail validă.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida orice participare i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

SECŢIUNEA 9. DATE PERSONALE

9.1 Având în vedere faptul că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) a intrat în vigoare incepând cu 25 mai 2018, prin participarea și înscrierea la campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția Organizatorului în desfășurarea concursului, date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail – divulgate cu ocazia înregistrării în website-ul www.dentequip.ro ; un număr de telefon și o copie a actului de identitate – divulgată numai de către câștigator în vederea revendicării și acordării premiilor obiecte de mobilier, astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform prezentului Regulament.

9.2. Participanții declară că au cunoștința despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și sunt de acord cu aceasta prelucrare în scopul executării prezentului Regulament și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.

9.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participanții se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația privind măsurile de punere în aplicare a GDPR și cea conexă, precum și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

9.4. În interes legitim, Organizatorul va păstra fiecare listele proprii cu participanții înscrisi pe website-ul propriu, pe o perioadă de 3 ani, în vederea soluționării eventualelor reclamații/plângeri ulterioare campaniei. În baza obligațiilor legale, Organizatorul va păstra datele personale și o copie a cartii de identitate a câștigătorului pe o perioada de 10 ani. Datele personale utilizate pentru participarea la Campanie pe site-ul www.dentequip.ro vor fi prelucrate în scopuri de marketing pe o durată maximă de 2 ani de la data încheierii campaniei.

9.5. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții la Campanie beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu participanții sau i-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la:

JUD. TIMIS, MUN. TIMIȘOARA, STR. FILARET BARBU, NR.9,

ET.DEMISOL, jud. TIMIS

E-mail – [email protected]

 

Având în vedere faptul că înscrierea în Campanie se face prin oferirea de date personale în site-ul www.dentequip.ro, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi în conformitate cu politica de confidențialitate a site-ului.

SECŢIUNEA 10. FORŢĂ MAJORĂ

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa lui şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in cadrul website-ului www.dentequip.ro